Soort onderwijs


Onderwijs

Het Emmacollege is een school voor vmbo, voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Op Emma wordt de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg, de gemengde leerweg en de theoretische leerweg aangeboden. Daarnaast is er een opstroomklas voor leerlingen met een kader/theoretisch advies. Ook is er een Eerste Opvang Anderstaligen (EOA) voor leerlingen van 12 tot 18 jaar die weinig of geen Nederlands spreken. De EOA heeft een regionale functie. De leerlingen stromen gedurende het gehele schooljaar in. De EOA-locatie is gevestigd in de Steenkoolstraat te Hoensbroek.

Hoe ziet het VMBO er uit op het Emmacollege?

Leerwegen

Basisberoepsgericht:

 • voor de meer praktisch ingestelde leerling ;
 • leidt op voor entreeopleidingen (niveau 1) en basisberoepsopleidingen (niveau 2) in het middelbaar beroepsonderwijs binnen het ROC.

VOORdeel

 • leidt op voor entreeopleidingen niveau 1 of basisberoepsopleidingen (niveau 2). Leerlingen worden geëxamineerd op het Arcuscollege, wat een goede doorstroming garandeert, geeft toegang tot entree-opleiding.


Kaderberoepsgericht:

 • voor de leerling die zowel theoretisch als praktisch is ingesteld;
 • leidt op voor vakopleidingen en middenkaderopleidingen (niveau 3 en 4) in het middelbaar beroepsonderwijs binnen het ROC.


Gemengde leerweg:

 • voor de leerling die naast zijn theoretische vakken een praktijkvak ( vier lessen) wil volgen;
 • leidt op voor vakopleidingen en middenkaderopleidingen (niveau 4) in het middelbaar beroepsonderwijs.

Theoretische leerweg:

 • voor de theoretisch ingestelde leerling;
 • leidt op voor vakopleidingen en middenkaderopleidingen (niveau 4) in het middelbaar beroepsonderwijs en voor havo (tweede fase).

Opstroomklas theoretische leerweg:

 • voor de leerling die de theoretische leerweg wil volgen, maar het vereiste niveau nog niet heeft. De onderbouw

Emma Onderbouw kent verschillende typen eerste en tweede klassen. Afhankelijk van het advies van de basisschool plaatsen wij de leerlingen in een klas. Zo zijn er klassen waarin leerlingen met een advies basisberoepsgerichte of kaderberoepsgerichte leerweg zitten, klassen voor kinderen met een gemengd of theoretisch advies en klassen met leerlingen voor de toekomstige kader- en basisberoepsgerichte leerweg met Leerweg Ondersteunend Onderwijs. Daarnaast kennen wij voor de leerlingen die vanuit de basisschool een kaderberoepsgericht/theoretisch advies hebben gekregen een opstroomklas theoretische leerweg. Leerlingen die in de loop van het eerste of tweede leerjaar aantonen dat zij over de vereiste capaciteiten voor het volgen van de theoretische leerweg beschikken, kunnen op dat moment doorstromen naar de theoretische leerweg.


Onderwijsvernieuwing

Met ingang van schooljaar 2017-2018 starten de leerlingen van de eerste klassen met een nieuw onderwijssysteem, waarin zij op een gestructureerde wijze meer verantwoordelijkheid leren dragen voor hun eigen leerproces. Hierdoor hopen wij de motivatie van de kinderen te bevorderen. Elke dag start bij de mentor. Hij neemt het dagprogramma met de daarbij horende activiteiten en verplichtingen met de leerlingen door. Naast het volgen van reguliere lessen maken de leerlingen gebruik van persoonlijke leertijd, waarin zij aan de hand van een dagplanning, uiteraard onder intensieve begeleiding, bepalen aan welke vakken zij ( extra) aandacht besteden. In de middaguren is er ruimte voor talentontwikkeling waaronder sport en culturele activiteiten.

LWOO (Leerweg Ondersteunend Onderwijs)

Leerwegondersteunend onderwijs is bedoeld voor leerlingen die in het vmbo in principe wel een leerweg aankunnen, maar daarbij extra ondersteuning en begeleiding nodig hebben. Wie in aanmerking komt voor leerwegondersteunend onderwijs, beslist de regionale verwijzingscommissie. Het Emmacollege draagt deze leerlingen voor, op grond van een advies van de toeleverende school, op verzoek van de ouders en op basis van een test bij de toelating.

De bovenbouw

Na het tweede leerjaar kiezen alle leerlingen, nadat zij van de deskundigen op school advies hebben ontvangen, een leerweg: de basisberoepsgerichte leerweg, kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde of theoretische leerweg. Daarnaast kiezen de leerlingen een profiel.  

De VMBO-profielen en leerwegen

Op het Emmacollege Bovenbouw kunnen de leerlingen de basisberoepsgerichte, de kaderberoepsgerichte leerweg, de gemengde of de theoretische leerweg of de pre-entree-opleiding kiezen. De leerlingen in de kaderberoepsgerichte leerweg of de basisberoepsgerichte leerweg hebben gedurende leerjaar 2 al een profiel gekozen. De leerlingen van de gemengde en de theoretische leerwegen doen dit in leerjaar 3.De leerlingen van de theoretische en de gemengde leerweg, de kaderberoepsgerichte leerweg en de basisberoepsgerichte leerweg kunnen op het Emmacollege kiezen uit de volgende profielen:

 • Economie en ondernemen (E&O)
 • Zorg en welzijn (Z&W)
 • Media, vormgeving en ICT (MVI) Het Emmacollege onderscheidt zich van andere vmbo-scholen in de regio door dit profiel aan te bieden.
 • Bouwen, wonen en interieur (BWI) Leerlingen die voor BWI kiezen vervolgen hun opleiding op het Techniekcollege, waar zij via een schoolgids en een website specifieke informatie ontvangen over de gekozen richting.
 • Produceren, installeren en energie (PIE) Leerlingen die voor PIE kiezen vervolgen hun opleiding op het Techniekcollege, waar zij via een schoolgids en een website specifieke informatie ontvangen over de gekozen richting.
 • Mobiliteit en transport (M&T) Leerlingen die voor M&T kiezen vervolgen hun opleiding op het Techniekcollege, waar zij via een schoolgids en een website specifieke informatie ontvangen over de gekozen richting.Klik op de link voor meer informatie over de profielen die wij aanbieden.

Profielen Emmacollege .pdf

Klik op de link voor de bijbehorende keuzevakken.

Keuzevakken 2018-2019 Emmacollege.pdfVOORdeel

Dit is een opleiding voor leerlingen die het basisniveau net niet aankunnen en gebaat zijn bij veel praktijk, waarbij oriëntatieprofielen en voorbereiding op vervolg entreeopleiding MBO aan de orde is. Deze opleiding werkt nauw samen met het Arcuscollege en sluit aan bij de entreeopleiding van het mbo. Zij ontvangen aan het einde van hun opleiding op het Emmacollege een certificaat en behalen een diploma op het Arcuscollege.

LWT ( leerwerktraject)

Deze leerroute onderscheidt zich van de reguliere basisberoepsgerichte leerweg door de grotere buitenschoolse stagecomponent via een leerwerkbedrijf en minder theoretische vakken. Het leidt tot een diploma VMBO basisberoepsgerichte leerweg met aantekening LWT. Doorstroom naar niveau 2 blijft daardoor mogelijk.

Beroepspraktijkvorming

Voor leerlingen die in leerjaar 3 en 4 de kaderberoepsgerichte of de basisberoepsgerichte leerweg volgen, is beroepspraktijkvorming (stage) een belangrijk onderdeel van de opleiding. Door samenwerking met bedrijven worden derde- en vierdejaarsleerlingen in de gelegenheid gesteld om het op school geleerde nu eens ‘in het echt’ toe te passen. De tijd, die de leerling met beroepspraktijkvorming bezig is bij een bedrijf of instelling, geldt als schooltijd. De student is niet in dienst van het bedrijf. Hij ontvangt opdrachten die hij moet uitvoeren. Docenten bezoeken regelmatig de stageplaats. De stage wordt beoordeeld en telt mee voor het examen.  © Emmacollege 2015.