Taal- en rekenonderwijs

Op Emma besteden we veel aandacht aan taal- en rekenonderwijs. Hiervoor zijn aparte lessen opgenomen in het lesrooster. Leerlingen dienen aan het eind van hun loopbaan op het Emmacollege een bepaald niveau te hebben bereikt.

Sinds 2010 zijn de referentieniveaus taal en rekenen wettelijk vastgelegd. De referentieniveaus vormen een omschrijving van wat leerlingen op bepaalde momenten moeten kennen en kunnen. Taal en rekenen hebben daarmee een belangrijke plaats gekregen in het onderwijs. Hieronder informeren wij u graag over wat de referentieniveaus concreet inhouden en hoe wij er op het Emmacollege vorm aan geven.

Mocht u verdere vragen hebben, kunt u zich wenden tot de coördinator taal en rekenen:
Mevrouw C. Nijhof c.nijhof@emma-lvo.nl

Inhoud

Referentieniveaus taal

Op het gebied van taal zijn er vier fundamentele niveaus (F-niveaus) vastgesteld.
1F Het niveau dat een leerling aan het einde van de basisschool dient te beheersen.
2F Het niveau dat een leerling eind vmbo dient te beheersen.
3F Het niveau dat een leerling eind mbo/havo-5 dient te beheersen.
4F Het niveau dat een leerling eind vwo-6 dient te beheersen.

Referentieniveaus rekenen

Op het gebied van rekenen zijn er drie fundamentele niveaus (F-niveaus) vastgesteld.
1F Het niveau dat een leerling aan het einde van de basisschool dient te beheersen.
2F Het niveau dat een leerling eind vmbo dient te beheersen.
3F Het niveau dat een leerling aan het eind van mbo/havo-5/vwo-6 dient te beheersen.

Voor een gedetailleerde niveaubeschrijving gaat u naar taalenrekenen.nl

In deze referentieniveaus komen 4 aspecten van taal aan bod: leesvaardigheid, schrijfvaardigheid, mondelinge taalvaardigheid en taalverzorging. Deze aspecten krijgen
aandacht in de les taal in alle klassen. Zo wordt er bijvoorbeeld extra getraind met het lezen van zakelijke teksten, oefenen de leerlingen met het schrijven van brieven
en betogen of houden ze een debat in de klas. Ook is er aandacht voor vrij lezen. 

Een goede taalvaardigheid is dus essentieel om te slagen.

Binnen het gebied van rekenen zijn er vier domeinen, die samen de relevante inhouden dekken:
1. getallen
2. verhoudingen
3. meten en meetkunde
4. verbanden

Vervolgopleidingen kunnen uit de referentieniveaus extra informatie halen over de rekenvaardigheden van studenten. Op basis daarvan kunnen vervolgopleidingen in kaart brengen wat ze moeten doen om de prestaties te verhogen.

Alle leerlingen in het voortgezet onderwijs (en het middelbaar beroepsonderwijs) krijgen daarom een centrale toets voor rekenen. Leerlingen hebben in totaal vier kansen om de toets te halen.
Het Emmacollege biedt daarvoor rekenlessen aan in alle klassen, op basis van één les per week.

Via een digitaal rekenprogramma kunnen de leerlingen zich de stof van de rekentoets eigen maken. Dit kan ook thuis via de computer.