Zoeken

Soort onderwijs

Onderwijs

Het Emmacollege is een school voor VMBO (Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs) en biedt de volgende leerwegen aan: de MAVO (= Theoretische Leerweg), de KaderBeroepsgerichte Leerweg en de BasisBeroepsgerichte Leerweg. Het Emmacollege maakt verder deel uit van het Techniekcollege in Heerlen. Daarnaast is er nog een aparte locatie Eerste Opvang Anderstaligen (ISK) in Brunssum.

Inhoud

Hoe ziet het VMBO er uit op het Emmacollege?

Mavo

 •  voor de meer theoretisch ingestelde leerling;

 • leidt op voor vakopleidingen en middenkaderopleidingen (niveau 4) in het middelbaar beroepsonderwijs en voor havo.

Kaderberoepsgericht

 • Voor de leerling die zowel theoretisch als praktisch is ingesteld;
 • Leidt op voor vakopleidingen en middenkaderopleidingen (niveau 3 en 4) in het middelbaar beroepsonderwijs.

Basisberoepsgericht

 • Voor de meer praktisch ingestelde leerling.
 • Leidt op voor entreeopleidingen (niveau 1) en basisberoepsopleidingen (niveau 2) in het middelbaar beroepsonderwijs.

Opstromen

 • Opstromen is altijd mogelijk. Hierbij kijken wij niet alleen naar cijfers, maar ook naar inzet en vaardigheden. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat je dit ook graag zelf wil! Hier heb je geregeld gesprekken over met je mentor.
   

De onderbouw

Emma onderbouw kent verschillende typen eerste en tweede klassen. Afhankelijk van het advies van de basisschool plaatsen wij de leerlingen in een klas. Leerlingen krijgen volop de gelegenheid om hun talenten te ontplooien. Leerlingen die in de loop van het eerste of tweede leerjaar aantonen dat zij over de vereiste capaciteiten beschikken om een hoger niveau te volgen, kunnen doorstromen naar deze leerweg. Alle leerlingen (dus ook mavo) krijgen in de onderbouw uitgebreid Oriëntatie Profielvakken, waarbij alle profielen aan bod komen die het Emmacollege aanbiedt. Daardoor krijgt de leerling een beeld van de keuzemogelijkheden in profielen en werkvelden en een beeld wat het beste aansluit bij de vaardigheden en wensen. In de onderbouw start je de dag zo veel mogelijk bij je eigen mentor. Hij of zij coacht je bij het behalen van jouw eigen doelen. Naast het volgen van reguliere lessen maken de leerlingen gebruik van persoonlijke leertijd, waarin zij aan de hand van een dagplanning, uiteraard onder intensieve begeleiding, bepalen aan welke vakken zij (extra) aandacht besteden, waarbij herhaling, verbreding of verdieping van de leerstof gewenst is. Verder is er ruimte voor talentontwikkeling in de ruimste zin van het woord waaronder sport en culturele activiteiten.

De bovenbouw

In de bovenbouw leren leerlingen op een gestructureerde wijze meer verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen leerproces. Hierdoor hopen wij de motivatie van de kinderen te bevorderen. Een goede afwisseling tussen theorie en praktijk zorgt voor een dagelijks compleet onderwijsaanbod. Ook krijgen de leerlingen in de bovenbouw de mogelijkheid om zelf hun leerroute uit te stippelen door het kiezen van keuzeonderdelen uit de profielen in klas 4. In hun persoonlijke leertijd is er een mogelijkheid tot het kiezen van vakken die extra aandacht behoeven, als herhaling, verbreding of verdieping van de leerstof gewenst is. De mentor blijft de spil in de ontwikkeling en begeleidt de leerling naar de meest passende keuze van leerweg, profiel en vervolgopleiding.

De VMBO-profielen en leerwegen

Op het Emmacollege volgen leerlingen vanaf klas 3 in de kaderberoepsgerichte leerweg en de basisberoepsgerichte leerweg het profiel dat ze einde leerjaar 2 hebben gekozen. Het Emmacollege biedt de volgende profielen aan:

 • Economie en ondernemen (E&O)
 • Zorg en welzijn (Z&W)
 • Media, vormgeving en ICT (MVI)
  Het Emmacollege onderscheidt zich van andere vmbo-scholen in de regio door dit profiel aan te bieden.
 • Bouwen, wonen en interieur (BWI)
 • Mobiliteit en transport (M&T)
 • Produceren, installeren en energie (PIE)

 

Leerlingen die voor BWI, M&T of PIE kiezen vervolgen hun opleiding op het Techniekcollege, waar ook het Emmacollege deel van uitmaakt. Het Techniekcollege heeft een eigen website en schoolgids waar specifieke informatie over de gekozen richting terug te vinden is. 

De leerlingen van de mavo kiezen in leerjaar 3 een sector waarin ze examen doen. Ze hebben de keuze uit de sectoren:

 • Economie
 • Techniek
 • Zorg & Welzijn

Onderwijsvernieuwing

Ons onderwijssysteem is vernieuwd. Leerlingen leren op een gestructureerde wijze meer verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen leerproces. Hierdoor hopen wij de motivatie van de kinderen te bevorderen. De mentor speelt een belangrijke rol hierbij, dat begint in leerjaar 1 met het werken aan executieve functies, zoals het aanleren van prioritering/planning. Hij neemt bijvoorbeeld het programma met de daarbij horende activiteiten en verplichtingen met de leerlingen door. Naast het volgen van reguliere lessen maken de leerlingen gebruik van persoonlijke leertijd, waarin zij aan de hand van een planning, uiteraard onder intensieve begeleiding, bepalen aan welke vakken zij (extra) aandacht besteden. Ook is er ruimte voor talentontwikkeling in de ruimste zin van het woord waaronder sport en culturele activiteiten.

LWT ( leerwerktraject)

Deze leerroute onderscheidt zich van de reguliere basisberoepsgerichte leerweg door de grotere buitenschoolse stagecomponent via een leerwerkbedrijf en minder theoretische vakken. Het leidt tot een diploma VMBO basisberoepsgerichte leerweg met aantekening LWT. Doorstroom naar niveau 2 blijft daardoor mogelijk.

LOB (LoopbaanOriëntatie en -Begeleiding)

In onze maatschappij moeten jongeren al heel jong een keuze maken voor een studierichting. Zo vroeg zelfs dat ze soms niet precies weten wat ze later willen worden. Dit kan grote gevolgen hebben: valt de opleiding tegen, dan is de kans op uitval groot. LOB (loopbaan Oriëntering en -Begeleiding) wil leerlingen ondersteunen bij het ontwikkelen van vaardigheden om tot keuzes te komen. De leerlingen doen praktijkervaringen op en leren hierop professioneel te reflecteren. Hierdoor krijgen ze goed inzicht in hun talenten, kwaliteiten, drijfveren en mogelijkheden. Ze kiezen weloverwogen voor een volgende stap in hun onderwijsloopbaan, vervolgopleiding of beroep. Op het Emmacollege is dit een opbouwend leerproces dat als een rode draad loopt van leerjaar 1 tot en met 4.

Beroepspraktijkvorming

Voor leerlingen die in leerjaar 3 en 4 de kaderberoepsgerichte of de basisberoepsgerichte leerweg volgen, is beroepspraktijkvorming (stage) een belangrijk onderdeel van de opleiding. In leerjaar 3 is dat een snuffelstage van 1 ½ tot 2 weken, voor leerjaar 4 is dat het hele schooljaar één dag in de week tot aan het examen. Door samenwerking met bedrijven worden derde- en vierdejaarsleerlingen in de gelegenheid gesteld om het op school geleerde nu eens ‘in het echt’ toe te passen. De tijd, die de leerling met beroepspraktijkvorming bezig is bij een bedrijf of instelling, geldt als schooltijd. De leerling ontvangt opdrachten die hij moet uitvoeren van zowel de school als het stagebedrijf. Docenten bezoeken regelmatig de stageplaats, hebben gesprekken met de stage-leerling en begeleiden de leerling waar nodig. De stage wordt beoordeeld en telt mee voor het examen als onderdeel van het profielvak.

Heb je nog vragen? Of wil je ergens extra informatie over? Neem dan contact met ons op!