Soort onderwijs

Onderwijs

Het Emmacollege is een school voor vmbo, voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Op Emma wordt de mavo en de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg aangeboden. Daarnaast is er een opstroomklas voor leerlingen met een mavo-advies. Ook is er een Internationale SchakelKlas (ISK) voor leerlingen van 12 tot 18 jaar die weinig of geen Nederlands spreken. De ISK heeft een regionale functie. De leerlingen stromen gedurende het gehele schooljaar in. De ISK-locatie is gevestigd aan de Schoolstraat 16 te Brunssum.

Inhoud

Hoe ziet het VMBO er uit op het Emmacollege?

Mavo

 • voor de theoretisch ingestelde leerling;
 • leidt op voor vakopleidingen en middenkaderopleidingen (niveau 4) in het middelbaar beroepsonderwijs en voor havo (tweede fase).

Kaderberoepsgericht

 • Voor de leerling die zowel theoretisch als praktisch is ingesteld;
 • Leidt op voor vakopleidingen en middenkaderopleidingen (niveau 3 en 4) in het middelbaar beroepsonderwijs binnen het ROC.  

Basisberoepsgericht

 • Voor de meer praktisch ingestelde leerling.
 • Leidt op voor entreeopleidingen (niveau 1) en basisberoepsopleidingen (niveau 2) in het middelbaar beroepsonderwijs binnen het ROC.

Opstromen

 • Opstromen is altijd mogelijk. Hierbij kijken wij niet alleen naar cijfers, maar ook naar inzet en vaardigheden. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat je dit ook graag zelf wil! Hier heb je geregeld gesprekken over met je mentor. 
   

De onderbouw

Emma Onderbouw kent verschillende typen eerste en tweede klassen. Afhankelijk van het advies van de basisschool plaatsen wij de leerlingen in een klas. Dat zijn homogene groepen. Leerlingen krijgen volop de gelegenheid om hun talenten te ontplooien en zelfs gedurende het schooljaar op te stromen naar een hogere leerweg. Leerlingen die in de loop van het eerste of tweede leerjaar aantonen dat zij over de vereiste capaciteiten voor het volgen van een hoger niveau beschikken, kunnen op dat moment doorstromen naar deze leerweg. In de onderbouw start je de dag zo veel mogelijk bij je eigen mentor. Hij of zij coacht je bij het behalen van jouw eigen doelen. Naast het volgen van reguliere lessen maken de leerlingen gebruik van persoonlijke leertijd, waarin zij aan de hand van een dagplanning, uiteraard onder intensieve begeleiding, bepalen aan welke vakken zij (extra) aandacht besteden. In de middaguren is er ruimte voor talentontwikkeling in de ruimste zin van het woord waaronder sport en culturele activiteiten.

De bovenbouw

In de bovenbouw leren leerlingen op een gestructureerde wijze meer verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen leerproces. Hierdoor hopen wij de motivatie van de kinderen te bevorderen. Een goede afwisseling tussen theorie en praktijk zorgt voor een dagelijks compleet onderwijsaanbod. Ook in de bovenbouw krijgen leerlingen de mogelijkheid om zelf hun leerroute uit te stippelen in hun persoonlijke leertijd. Door doelen en prioriteiten te stellen krijgt de leerling de mogelijkheid om moeilijke vakken extra te volgen, of juist de verdieping in te gaan bij vakken die hij of zij interessant vindt. De mentor blijft de spil in de ontwikkeling en ontdekt samen met de leerling welke mbo-opleiding het best hem past.

De VMBO-profielen en leerwegen

Op het Emmacollege Bovenbouw kunnen de leerlingen de mavo, de kaderberoepsgerichte leerweg of de basisberoepsgerichte leerweg kiezen. De leerlingen in de kaderberoepsgerichte leerweg of de basisberoepsgerichte leerweg hebben gedurende leerjaar 2 al een profiel gekozen. De leerlingen van de mavo doen dit in leerjaar 3. De leerlingen van de mavo, de kaderberoepsgerichte leerweg en de basisberoepsgerichte leerweg kunnen op het Emmacollege kiezen uit de volgende profielen:

 • Economie en ondernemen (E&O)
 • Zorg en welzijn (Z&W)
 • Media, vormgeving en ICT (MVI) Het Emmacollege onderscheidt zich van andere vmbo-scholen in de regio door dit profiel aan te bieden.
 • Bouwen, wonen en interieur (BWI) Leerlingen die voor BWI kiezen vervolgen hun opleiding op het Techniekcollege, waar zij via een schoolgids en een website specifieke informatie ontvangen over de gekozen richting.
 • Produceren, installeren en energie (PIE) Leerlingen die voor PIE kiezen vervolgen hun opleiding op het Techniekcollege, waar zij via een schoolgids en een website specifieke informatie ontvangen over de gekozen richting.
 • Mobiliteit en transport (M&T) Leerlingen die voor M&T kiezen vervolgen hun opleiding op het Techniekcollege, waar zij via een schoolgids en een website specifieke informatie ontvangen over de gekozen richting.

LWOO (Leerweg Ondersteunend Onderwijs)​

Leerwegondersteunend onderwijs is bedoeld voor leerlingen die in het vmbo in principe wel een leerweg aankunnen, maar daarbij extra ondersteuning en begeleiding nodig hebben. Wie in aanmerking komt voor leerwegondersteunend onderwijs, beslist de regionale verwijzingscommissie. Het Emmacollege draagt deze leerlingen voor, op grond van een advies van de toeleverende school, op verzoek van de ouders en op basis van een test bij de toelating.

Onderwijsvernieuwing

Ons onderwijssysteem is vernieuwd. Leerlingen leren op een gestructureerde wijze meer verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen leerproces. Hierdoor hopen wij de motivatie van de kinderen te bevorderen. Elke dag start bij de mentor. Hij neemt het dagprogramma met de daarbij horende activiteiten en verplichtingen met de leerlingen door. Naast het volgen van reguliere lessen maken de leerlingen gebruik van persoonlijke leertijd, waarin zij aan de hand van een dagplanning, uiteraard onder intensieve begeleiding, bepalen aan welke vakken zij ( extra) aandacht besteden. In de middaguren is er ruimte voor talentontwikkeling in de ruimste zin van het woord waaronder sport en culturele activiteiten.

VOORdeel

Dit is een opleiding voor leerlingen die het basisniveau net niet aankunnen en gebaat zijn bij veel praktijk, waarbij oriëntatieprofielen en voorbereiding op vervolg entreeopleiding MBO aan de orde is. Deze opleiding werkt nauw samen met het Arcuscollege en sluit aan bij de entreeopleiding van het mbo. Zij ontvangen aan het einde van hun opleiding op het Emmacollege een certificaat en behalen een diploma op het Arcuscollege.

LWT ( leerwerktraject)

Deze leerroute onderscheidt zich van de reguliere basisberoepsgerichte leerweg door de grotere buitenschoolse stagecomponent via een leerwerkbedrijf en minder theoretische vakken. Het leidt tot een diploma VMBO basisberoepsgerichte leerweg met aantekening LWT. Doorstroom naar niveau 2 blijft daardoor mogelijk.

Beroepspraktijkvorming

Voor leerlingen die in leerjaar 3 en 4 de kaderberoepsgerichte of de basisberoepsgerichte leerweg volgen, is beroepspraktijkvorming (stage) een belangrijk onderdeel van de opleiding. Door samenwerking met bedrijven worden derde- en vierdejaarsleerlingen in de gelegenheid gesteld om het op school geleerde nu eens ‘in het echt’ toe te passen. De tijd, die de leerling met beroepspraktijkvorming bezig is bij een bedrijf of instelling, geldt als schooltijd. De student is niet in dienst van het bedrijf. Hij ontvangt opdrachten die hij moet uitvoeren. Docenten bezoeken regelmatig de stageplaats. De stage wordt beoordeeld en telt mee voor het examen.  

Heb je nog vragen? Of wil je ergens extra informatie over? Neem dan contact met ons op!