Begeleiding

Ondersteuning en begeleiding

Omdat iedere leerling wordt gezien, spelen we als school makkelijk in op hun behoeften. Van intake tot diploma, iedere leerling krijgt de ondersteuning en begeleiding die hij/zij nodig heeft.

Zie ook het bestand: Zorgplan Emmacollege

Inhoud

De intake

Er is bij de aanname nauw contact met de basisschool, om zoveel mogelijk gegevens over de aangemelde leerlingen te verzamelen. De intakecommissie weegt na advies te hebben ingewonnen van de leerkracht van de basisschool en de gegevens van de profielkaart te hebben bestudeerd, zorgvuldig af op welk niveau, in welke klas en bij welke mentor de leerling wordt geplaatst.

De begeleiders

De mentor is het eerste aanspreekpunt van de leerling. De mentor wordt ook gezien als de vertrouwenspersoon van de leerling. Mentoren hebben veelvuldig contact met hun mentorklas. In de onderbouw (leerjaar 1 en 2), starten de leerlingen de dag bij hun mentor en zien zij hun mentor dus minimaal één lesuur per dag. In de bovenbouw (leerjaar 3 en 4) zien de leerlingen hun mentor minimaal 2 lesuren per week. De mentor besteedt in de mentorles aandacht aan de verschillende vormen van begeleiding.
Door het veelvuldige contact, kan de mentor het onderwijsproces van de leerling optimaal volgen en bewaken.

De remedial teacher coacht, adviseert en ondersteunt bij leerproblemen binnen de klas. Denk hierbij aan bijvoorbeeld dyslexie, dyscalculie en andere reken- of taal problemen. De remedial teacher informeert vakdocenten over de ontwikkelingen op het gebied van leerproblematiek. Dit gebeurt in nauw overleg met de mentor. Hij faciliteert namens de school speciale programma’s die leerlingen kunnen gebruiken ter ondersteuning. Zo faciliteert de remedial teacher bijvoorbeeld Kurzweil 3000, voor leerlingen met dyslexie. School regelt de licentie en de digitale boeken v.w.b. Kurzweil. Tevens is er een training voor leerlingen om de basisvaardigheden van Kurzweil te leren. Daarnaast krijgen alle leerlingen met dyslexie en/of dyscalculie een faciliteitenkaart voor vier jaren; hierop staan de rechten van de leerling m.b.t. dyslexie en/of dyscalculie.

De decaan is de specialist, die de leerlingen bij keuzeproblemen helpt. Dat kan het kiezen van afdelingen, vakkenpakketten, profielen of een vervolgopleiding zijn. De decaan verzorgt keuzelessen en ouderavonden rond belangrijke keuzes. Leerlingen en ouders kunnen ook individueel afspraken met de decaan maken. Om leerlingen te leren verantwoord te kiezen, wordt gebruik gemaakt van speciale methodes op het gebied van loopbaankeuzes, computerprogramma’s en tests. Daarnaast bezoekt men bedrijven, instellingen en vervolgopleidingen. De decanen op het Emmacollege zijn mevrouw N. van den Berg en mevrouw A. Schaekens.

Het opvanglokaal

Leerlingen die gedurende dag tegen zaken aanlopen die zij niet direct met hun mentor kunnen oppakken, kunnen zich melden bij het opvanglokaal. Denk hierbij aan ziekte, je niet prettig voelen, conflicten, onvoorziene omstandigheden etc.
Leerlingen meldingen zich hier ook op het moment dat zij een time-out krijgen/nemen, als zij uit de les worden verwijderd, of als er zich problemen in/rondom het gebouw voordoen.  

De leerlingcoördinatoren

De leerlingcoördinatoren werken vanuit het opvanglokaal en houden zich bezig met leerlingenzaken en ondersteunen de teamleider in voorkomende gevallen. De leerlingcoördinatoren zijn: Mevrouw K. Houben, de heer B. Sevenheck en de heer J.P. Pijls.

De leerlingbegeleiding

Rondom het opvanglokaal bevinden zich een aantal spreekkamers die gebruikt worden om individueel met leerlingen en/of ouders in gesprek te kunnen gaan. De kantoren van de leerlingbegeleiders bevinden zich ook op dezelfde verdieping. De leerlingbegeleiders zijn mevrouw F. Raets, mevrouw C. Muhlenberg, mevrouw Y. Hermans en de heer T. Peters.
De leerlingbegeleider komt in actie als leerlingen problemen met zichzelf of met anderen hebben. Meestal biedt hij individuele hulp. De mentor schakelt in overleg met de leerling de hulp van de leerlingbegeleider in. Het verzoek om hulp van de leerlingbegeleider kan ook van de leerling of diens ouders uitgaan. Lukt het ook de leerlingbegeleider niet om de problemen op te lossen, dan wordt de ondersteuningscoördinator en/of hulpverlening van buitenaf ingeschakeld.

Het volgen van het leerproces en het functioneren

Het functioneren in de klas, de resultaten, het verzuim en het welbevinden van de leerlingen worden tweewekelijks besproken in onze TLM-gesprekken. Hierbij zitten teamleider, leerlingbegeleider en mentor bij elkaar om de leerlingen door te spreken en actie uit te zetten indien nodig. Zij volgen het proces van de leerling continu. Zien zij opvallende zaken of loopt de leerling tegen problemen aan, dan maken zij samen een plan om de problemen aan te pakken. Zijn de problemen erg groot, dan schakelen zij de ondersteuningscoördinator in.

De ondersteuningscoördinator

De ondersteuningscoördinator bekijkt na signalen vanuit de opvangklas, de leerlingbegeleiders of de teamleiders welke specialisten binnen de school de problemen het beste kunnen oplossen: de decaan, de leerlingbegeleider, de remedial teacher, de schoolpsycholoog, de schoolagent of de schoolmaatschappelijk werker. De specialisten gaan na overleg met ouders en leerling, aan de slag met de leerling. Indien nodig schakelen de specialisten daarna eventueel externe instanties in.
De ondersteuningscoördinator geeft ook leiding aan het Ondersteuningsteam. Hierin wordt na toestemming van de ouders met de externe begeleiders (schoolmaatschappelijk werk, de leerplichtambtenaar, de schoolarts en betrokkenen van Team jeugd Heerlen en Brunssum) de hulpvraag besproken en wordt de begeleiding van school en de externe begeleiders op elkaar afgestemd. Op het Emmacollege is mevrouw Amerika ondersteuningscoördinator.

Training weerbaarheid/sociale vaardigheid

Wanneer leerlingen daarvoor in aanmerking komen, kunnen zij deelnemen aan een weerbaarheidstraining of een sociale vaardigheidstraining die een externe instantie verzorgt.

De maatwerkplaats

Het ondersteuningsteam en de ondersteuningscoördinator behandelen aanvragen vanuit teamleiders en leerlingbegeleiders, voor de maatwerkplaats. De maatwerkplaats is bedoeld voor leerlingen die door uiteenlopende redenen dreigen vast te lopen in het onderwijs en/of waarbij leerlingbegeleiding geen volledig passend aanbod kan bieden. De maatwerkplaats kan ook een rol spelen voor leerlingen die in aanmerking komen voor een overstap van het speciaal onderwijs naar het reguliere onderwijs.
De maatwerkplaats is gevestigd in een leslokaal op school en wordt bemand door twee vaste begeleiders mevrouw M. Kleintjens en mevrouw A. Janssen.

De leerlingen die in aanmerking komen voor een maatwerktraject zullen met ondersteuning in de maatwerkplaats aan de slag gaan met hun lesstof (ongeacht welk niveau of leerjaar), op afgesproken dagen en tijden, voor een bepaalde periode. De rest van de lesuren volgen de leerlingen regulier in de klas. Naast het verwerken van de lesstof wordt er ruimte gemaakt voor de leerlingen om te werken aan vooraf opgestelde didactische en/of pedagogische doelen. In de maatwerkplaats werken leerlingen individueel of met enkele andere leerlingen tegelijk. Op deze manier is er voldoende aandacht voor de leerlingen en hun individuele doelen. De bedoeling is dat de leerling aan de slag gaat met zijn/haar eigen ontwikkeling. Na verloop van het afgesproken termijn wordt er gekeken of er voldoende resultaat is geboekt om volledig terug te werken naar de klassensituatie.

De vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon is het eerste aanspreekpunt bij klachten over ongewenst gedrag. Het Emmacollege kent zowel een interne als externe vertrouwenspersoon.

Vertrouwenspersoon ISK:
Mevr. Roost

Vertrouwenspersonen Techniekcollege:
Mevrouw Verbruggen en de heer Zinken

Zij zijn bereikbaar via het telefoonnummer van de betreffende school. 

Voor de gegevens van de externe vertrouwenspersoon kunt u contact opnemen met de Stichting LVO.
Het telefoonnummer is 046 – 4201212.