Zoek

Begeleiding

Ondersteuning en begeleiding

Omdat iedere leerling wordt gezien, spelen we als school makkelijk in op hun behoeften. Van intake tot diploma, iedere leerling krijgt de ondersteuning en begeleiding die hij/zij nodig heeft.

Zie ook het bestand: Zorgplan Emmacollege

Inhoud

De intake

Er is bij de aanname nauw contact met de basisschool, om zoveel mogelijk gegevens over de aangemelde leerlingen te verzamelen. De intakecommissie weegt na advies te hebben ingewonnen van de leerkracht van de basisschool en de gegevens van de profielkaart te hebben bestudeerd, zorgvuldig af op welk niveau, in welke klas en bij welke mentor de leerling wordt geplaatst.

De begeleiders

De mentor is het eerste aanspreekpunt van de leerling. De mentor wordt ook gezien als de vertrouwenspersoon van de leerling. Mentoren hebben veelvuldig contact met hun mentorklas. In de onderbouw (leerjaar 1 en 2), starten de leerlingen de dag bij hun mentor en zien zij hun mentor dus minimaal één lesuur per dag. In de bovenbouw (leerjaar 3 en 4) zien de leerlingen hun mentor minimaal 2 lesuren per week. De mentor besteedt in de mentorles aandacht aan de verschillende vormen van begeleiding.
Door het veelvuldige contact, kan de mentor het onderwijsproces van de leerling optimaal volgen en bewaken.

De remedial teacher coacht, adviseert en ondersteunt bij leerproblemen binnen de klas. Denk hierbij aan bijvoorbeeld dyslexie, dyscalculie en andere reken- of taal problemen. De remedial teacher informeert vakdocenten over de ontwikkelingen op het gebied van leerproblematiek. Dit gebeurt in nauw overleg met de mentor. Hij faciliteert namens de school speciale programma’s die leerlingen kunnen gebruiken ter ondersteuning. Zo faciliteert de remedial teacher bijvoorbeeld Kurzweil 3000, voor leerlingen met dyslexie. School regelt de licentie en de digitale boeken v.w.b. Kurzweil. Tevens is er een training voor leerlingen om de basisvaardigheden van Kurzweil te leren. Daarnaast krijgen alle leerlingen met dyslexie en/of dyscalculie een faciliteitenkaart voor vier jaren; hierop staan de rechten van de leerling m.b.t. dyslexie en/of dyscalculie.

De decaan is de specialist, die de leerlingen bij keuzeproblemen helpt. Dat kan het kiezen van afdelingen, vakkenpakketten, profielen of een vervolgopleiding zijn. De decaan verzorgt keuzelessen en ouderavonden rond belangrijke keuzes. Leerlingen en ouders kunnen ook individueel afspraken met de decaan maken. Om leerlingen te leren verantwoord te kiezen, wordt gebruik gemaakt van speciale methodes op het gebied van loopbaankeuzes, computerprogramma’s en tests. Daarnaast bezoekt men bedrijven, instellingen en vervolgopleidingen. De decanen op het Emmacollege zijn mevrouw N. van den Berg en mevrouw A. Schaekens.

Het opvanglokaal

Leerlingen die gedurende dag tegen zaken aanlopen die zij niet direct met hun mentor kunnen oppakken, kunnen zich melden bij het opvanglokaal. Denk hierbij aan ziekte, je niet prettig voelen, conflicten, onvoorziene omstandigheden etc.
Leerlingen meldingen zich hier ook op het moment dat zij een time-out krijgen/nemen, als zij uit de les worden verwijderd, of als er zich problemen in/rondom het gebouw voordoen.  

De leerlingcoördinatoren

De leerlingcoördinatoren werken vanuit het opvanglokaal en houden zich bezig met leerlingenzaken en ondersteunen de teamleider in voorkomende gevallen. De leerlingcoördinatoren zijn: Mevrouw K. Houben, de heer B. Sevenheck en de heer J.P. Pijls.

De leerlingbegeleiding

Op het Emmacollege zijn meerdere leerlingbegeleiders aanwezig die in gesprek kunnen gaan met een of meerdere leerling(en) als er zich problemen voordoen waarbij de rol van de mentor niet meer aan de orde is. De leerling zelf, de mentor, maar ook ouders (via de mentor) kunnen de leerlingbegeleider om hulp vragen voor. Lukt het de leerlingbegeleider niet om de problemen op te lossen, dan wordt de ondersteuningscoördinator ingeschakeld.

Het volgen van het leerproces en het functioneren

In onze maatschappij moeten jongeren al heel jong een keuze maken voor een studierichting. Zo vroeg zelfs dat ze soms niet precies weten wat ze later willen worden. Dit kan grote gevolgen hebben: valt de opleiding tegen, dan is de kans op uitval groot. LOB (loopbaan Oriëntering en -Begeleiding) wil leerlingen ondersteunen bij het ontwikkelen van vaardigheden om tot keuzes te komen. De leerlingen doen praktijkervaringen op en leren hierop professioneel te reflecteren. Hierdoor krijgen ze goed inzicht in hun talenten, kwaliteiten, drijfveren en mogelijkheden. Ze kiezen weloverwogen voor een volgende stap in hun onderwijsloopbaan, vervolgopleiding of beroep. Op het Emmacollege is dit een opbouwend leerproces dat als een rode draad loopt van leerjaar 1 tot en met 4.

De ondersteuningscoördinator

De ondersteuningscoördinator zorgt er voor dat de juiste begeleiding geboden kan worden zodra een mentor die zorg niet meer voldoende kan bieden bij bepaalde problemen. Die begeleiding kan intern mogelijk zijn (zoals decaan, leerlingbegeleider, remedial teacher), maar in sommige gevallen zal externe hulpverlening noodzakelijk zijn (zoals de schoolpsycholoog, schoolarts, schoolagent, leerplichtambtenaar, schoolmaatschappelijk werker, team jeugd van de verschillende gemeenten). De betrokken specialist(en) gaat(n) na overleg met ouders en leerling aan de slag om de leerling te helpen bij de problematiek. Indien nodig schakelen de specialisten daarna verdere externe instanties in(waar nodig in samenwerking met elkaar) om tot een oplossing te kunnen komen. Ouders worden hierbij betrokken. Op het Emmacollege is mevrouw America ondersteuningscoördinator. Zij is tevens de vertrouwenspersoon voor de leerlingen.

Training weerbaarheid/sociale vaardigheid

Wanneer leerlingen daarvoor in aanmerking komen, kunnen zij deelnemen aan een weerbaarheidstraining of een sociale vaardigheidstraining die een externe instantie verzorgt.

De maatwerkplaats

Het ondersteuningsteam en de ondersteuningscoördinator behandelen aanvragen vanuit teamleiders en leerlingbegeleiders, voor de maatwerkplaats. De maatwerkplaats is bedoeld voor leerlingen die door uiteenlopende redenen dreigen vast te lopen in het onderwijs en/of waarbij leerlingbegeleiding geen volledig passend aanbod kan bieden. De maatwerkplaats kan ook een rol spelen voor leerlingen die in aanmerking komen voor een overstap van het speciaal onderwijs naar het reguliere onderwijs.
De maatwerkplaats is gevestigd in een leslokaal op school en wordt bemand door twee vaste begeleiders mevrouw M. Kleintjens en mevrouw A. Janssen.

De leerlingen die in aanmerking komen voor een maatwerktraject zullen met ondersteuning in de maatwerkplaats aan de slag gaan met hun lesstof (ongeacht welk niveau of leerjaar), op afgesproken dagen en tijden, voor een bepaalde periode. De rest van de lesuren volgen de leerlingen regulier in de klas. Naast het verwerken van de lesstof wordt er ruimte gemaakt voor de leerlingen om te werken aan vooraf opgestelde didactische en/of pedagogische doelen. In de maatwerkplaats werken leerlingen individueel of met enkele andere leerlingen tegelijk. Op deze manier is er voldoende aandacht voor de leerlingen en hun individuele doelen. De bedoeling is dat de leerling aan de slag gaat met zijn/haar eigen ontwikkeling. Na verloop van het afgesproken termijn wordt er gekeken of er voldoende resultaat is geboekt om volledig terug te werken naar de klassensituatie.