Informatie ISK en aanmelden nieuwe leerlingen


1.   Informatie ISK en aanmelden leerlingen

Internationale schakelklassen: onderwijs voor anderstalige leerlingen.

De ISK is voor leerlingen van 12 tot 18 jaar, die pas in Nederland zijn of nog niet voldoende Nederlands spreken om aan het reguliere onderwijs deel te nemen. Ook leerlingen die al een tijdje op de basisschool gezeten hebben, maar het Nederlands nog niet voldoende beheersen, kunnen in de ISK geplaatst worden.

De leerlingen worden in maximaal twee schooljaren voorbereid op de overstap naar het voortgezet onderwijs, MBO of inburgering/arbeid. Dit is afhankelijk van de datum van aankomst             in Nederland.

De ISK maakt deel van uit van het Emmacollege te Heerlen.                                                                         

De dagelijkse leiding berust bij dhr. R. op den Kamp.

De ISK-locatie vindt u aan de Schoolstraat 16 in Brunssum, telefonisch bereikbaar onder nummer 045-5213505

Docenten

Een enthousiast team van betrokken en ervaren docenten verzorgt in kleine groepen onderwijs op maat: op het niveau van de leerling! Docenten op de ISK afdeling hebben over het algemeen een speciale scholing gevolgd in het kunnen aanbieden van Nederlands als tweede taal.

Vakken

De leerlingen krijgen de volgende vakken:

 • Nederlands: het hoofdvak; dit wordt gemiddeld 17 lessen per week gegeven. De methode Zebra is de basismethode voor het vak. Deze methode legt het accent op praktische taalverwerving: de leerlingen werken aan de hand van alledaagse en schoolse thema’s en opdrachten. Er wordt veel gebruik gemaakt van beeldmateriaal en verschillende werkvormen. Leerlingen krijgen gedifferentieerd les op een eigen taalniveau. Naast Zebra worden verschillende andere methodes gebruikt om zoveel mogelijk te kunnen differentiëren.
 • Rekenen en wiskunde
 • Engels.
 • Woordenschat biologie
 • Mens en maatschappij met burgerschapsvorming
 • LOB (beroepenoriëntatie)
 • BVO; Beeldende vorming
 • Sport en beweging.Groepen  en niveaus

De ISK kent de volgende groepen:

 • Instroomgroepen voor startende leerlingen.                                                                                     
 • Gevorderde instroomgroepen.
 • Uitstroomgroepen. Leerlingen gaan “schakelen” naar regulier onderwijs in Nederland.

We hanteren hier een indeling in niveaus voor een langzaam traject, gemiddeld traject en een snel traject, afhankelijk van de capaciteiten van de leerlingen.  Zeer frequent hebben we een leerlingenoverleg om het wel en wee van de leerlingen te bespreken en hen, eventueel, in een andere groep te plaatsen of om extra begeleiding in te zetten.

De leerling kan doorschakelen naar verschillende niveaus binnen het reguliere onderwijs:

 • Praktijkonderwijs
 • VMBO (basis/kader/Gemengd/TL)
 • HAVO/VAVO/VWO (eventueel tweetalig onderwijs TTO)
 • MBO/HBO

Uitstroom richting Inburgering of een leerwerktraject is ook mogelijk.

Zorg

Er is veel individuele aandacht en zorg voor de leerlingen.                                                                         

De mentor is de eerst aangewezen persoon om de leerling te helpen. De mentor onderhoudt  contact met de ouders/verzorgers en gaat indien nodig op huisbezoek.              Daarnaast biedt het ondersteuningsteam extra zorg. Het ondersteuningsteam kan zo nodig samen met ouders en leerling de juiste vorm van (externe) hulpverlening inschakelen.

We proberen onze leerlingen zoveel mogelijk geborgenheid en veiligheid te bieden op school. Om dit goed vorm te geven maken wij op onze school gebruik van het SWPBS systeem, wat positief gedrag benadrukt.

Projecten, vieringen en excursies

Naast de lessen op het lesrooster organiseert de ISK ook (kunst-)projecten, een culturele ontmoetingsdag en heeft verschillende vieringen, zoals Kerstmis en Carnaval. Leerzame excursies als een bezoek aan museum of bibliotheek zijn onderdeel van het lesprogramma.

Aanmelden van nieuwe leerlingen

Om een leerling aan te melden voor intake/inschrijving, hebben wij, voordat wij kunnen overgaan tot het plannen van een intakegesprek en de bijbehorende toetsen, een aantal documenten nodig.


Voor leerlingen afkomstig buiten Europa:

 • een ingevuld intakeformulier:
Intakeformulier Nederlands.pdf or in English: Intakeformulier Engels.pdf
 • een officieel registratieformulier COA of rapportage IND met aankomstdatum in Nederland of een paspoort met stempel aankomstdatum in Nederland
 • een kopie verblijfsdocument van de IND of ID-kaart (voor- en achterkant)  of paspoort


Voor leerlingen afkomstig uit een EU-land:

 • een ingevuld intakeformulier:
Intakeformulier Nederlands.pdf or in English: Intakeformulier Engels.pdf
 • een uitgebreid uittreksel uit het GBA met aankomstdatum in Nederland
 • een kopie verblijfsdocument van de IND of ID-kaart (voor- en achterkant)  of paspoort

Stuur de gegevens via mail naar r.opdenkamp@stichtinglvo.nl

Er wordt dan een afspraak met u gemaakt voor het intakegesprek.                                                                                                   

Wij proberen een leerling zo spoedig mogelijk in een klas te plaatsen.

Zonder de benodigde gegevens voor aanmelding kunnen wij de leerling niet plaatsen.

© Emmacollege 2015.© Emmacollege 2015.