Begeleiding


Mentor

De mentor is de spil van de begeleiding. De mentor is de vertrouwenspersoon van de leerling. Zijn er problemen op school, dan gaan leerlingen en ouders in eerste instantie naar de mentor. De mentor bewaakt het onderwijsproces van de leerling.

Klassen en mentoren schooljaar 2019-2020.


De uitvoering

Zijn de problemen erg groot, dan schakelt de mentor de zorgcoördinator in. Die bekijkt vervolgens welke specialisten binnen de school de problemen het beste kunnen oplossen: de decaan, de leerlingbegeleider, de remedial teacher, de schoolpsycholoog, de schoolagent of de ambulant begeleider. De specialisten schakelen daarna eventueel externe instanties in. De mentor besteedt in de mentorles aandacht aan de verschillende vormen van begeleiding. In de onderbouw krijgen alle leerlingen iedere week een mentorles. In de bovenbouw krijgen de leerlingen minimaal één uur per week les van de mentor. Daarnaast krijgen de leerlingen in de onderbouw iedere week een begeleidingsles. In deze begeleidingsles krijgt de leerling extra hulp bij een vak, bij de aanpak van huiswerk of hulp van de leerlingbegeleider, decaan of remedial teacher. Heeft de leerling een probleem, dan kan hij of zijn ouders contact opnemen met de mentor of een van de specialisten.

De intake

Er is bij de aanname nauw contact met de basisschool, om zoveel mogelijk gegevens over de aangemelde leerlingen te verzamelen. Een intakecommissie weegt na advies te hebben ingewonnen van de leerkracht van de basisschool en de gegevens van de profielkaart te hebben bestudeerd, zorgvuldig af in welk team een leerling wordt geplaatst.

De remedial teacher

Heeft een leerling leerproblemen, waarbij de mentor of de vakdocent de leerling niet adequaat kan helpen, dan roept de mentor de hulp van de remedial teacher in. De remedial teacher helpt de leerling apart of in kleine groepjes bij leerproblemen, bv. bij dyslexie, bij reken- of taalproblemen.

De decaan

De decaan is de specialist, die de leerlingen bij keuzeproblemen helpt. Dat kan het kiezen van afdelingen, vakkenpakketten, profielen of een vervolg-opleiding zijn. De decaan verzorgt keuzelessen en ouderavonden rond belangrijke keuzes. Leerlingen en ouders kunnen ook individueel afspraken met de decaan maken. Om leerlingen te leren verantwoord te kiezen, wordt gebruik gemaakt van speciale methodes op het gebied van loopbaankeuzes, computerprogramma’s en tests. Daarnaast bezoekt men bedrijven, instellingen en vervolgopleidingen. De decaan op Emma is mevrouw R. de Ruijter, geassisteerd door de heer N. Drissen.

De leerlingbegeleiding

De leerlingbegeleider komt in actie als leerlingen problemen met zichzelf of met anderen hebben. Meestal biedt hij individuele hulp. De mentor schakelt in overleg met de leerling de hulp van de leerlingbegeleider in. Het verzoek om hulp van de leerlingbegeleider kan ook van de leerling of diens ouders uitgaan. Lukt het ook de leerlingbegeleider niet om de problemen op te lossen, dan wordt de leerling naar hulpverlening buiten de school verwezen. Leerlingbegeleiders op Emma zijn mevrouw F. Raets, mevrouw C. Muhlenberg ,de heer S. Hilkens en mevrouw Y. Hermans. 

Pestprotocol

Wanneer kinderen worden gepest, neemt de school direct maatregelen. De school heeft een pestprotocol opgesteld waarin een en ander wordt geregeld.

Pestprotocol 2019-2020.

De zorgcoördinator

Bij signalen dat het niet goed gaat met een leerling vanuit de opvang- en begeleidingsklas, de leerlingbegeleiders of de teamleiders zorgt de zorgcoördinator voor afstemming van de begeleiding met de interne specialisten. De zorgcoördinator geeft ook leiding aan het Zorg Advies Team. Hierin wordt na toestemming van de ouders met de externe begeleiders (maatschappelijk werk, Bureau Jeugdzorg, de ambtenaar leerplicht, de schoolarts) de hulpvraag besproken en wordt de begeleiding van school en de externe begeleiders op elkaar afgestemd. Op Emma is de heer Hilkens de zorgcoördinator.

Leerlingcoördinatoren

Zowel op onder- als op bovenbouw functioneren leerlingcoördinatoren. De leerlingcoördinatorenwerken vanuit het opvanglokaal en houden zich bezig met leerlingenzaken en ondersteunen de teamleider in voorkomende gevallen.De leerlingcoördinatoren zijn:Mevrouw K. Houben en mevrouw M. America ( onderbouw),de heer Drissen en de heer Pijls ( bovenbouw).

Training weerbaarheid/sociale vaardigheid

Wanneer leerlingen daarvoor in aanmerking komen, kunnen zij deelnemen aan een weerbaarheidstraining of een sociale vaardigheidstraining die een externe instantie verzorgt.

Een speciale opvang- en begeleidingsklas

Op Emma is een speciale opvang- en begeleidingsklas. Op deze afdeling is een aparte spreekkamer waar leerlingen en ouders (ouders op afspraak) de hele week terechtkunnen. In deze ruimte vangt men leerlingen op die problemen in klas, gebouw of daarbuiten hebben veroorzaakt. De leerlingbegeleiders zetelen ook in dit lokaal. Wekelijks bespreken de teamleiders en de leerlingbegeleiders de leerlingen, die zich in dit lokaal gemeld hebben. Eventueel worden dan externe hulpverleners ingeschakeld.

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon is het eerste aanspreekpunt bij klachten over ongewenst gedrag. Het Emmacollege kent zowel een interne als externe vertrouwenspersoon.

De interne vertrouwenspersonen, mevrouw Roost is bereikbaar via het algemene telefoonnummer van de school. Voor de gegevens van de externe vertrouwenspersoon kunt u contact opnemen met de Stichting LVO. Het telefoonnummer is 046 - 4201212.

Bekijk ook eens:

Kijkwijzer schoolondersteuningsprofiel

http://www.swv-parkstad.nl/

© Emmacollege 2015.